Algemene Voorwaarden van OlstenWijhe.nl

Algemene Voorwaarden van OlstenWijhe.nl

Vastgesteld door de Stichting Olst en Wijhe.nl, gevestigd te Wijhe, mede handelend onder de naam “Olst En Wijhe.nl” en “OlstenWijhe.nl”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder no. 851918566.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 maart 2013.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de consument (hierna: “Consument”) en OlstenWijhe.nl worden gesloten.
1.2 Onder OlstenWijhe.nl wordt verstaan alle webwinkels van de Stichting Olst en Wijhe.nl, alsmede alle andere (rechts)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “OlstenWijhe.nl”.
1.3 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.4 OlstenWijhe.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
2.2 Als prijs voor het te leveren goed geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.

3. Adres
3.1 U dient uw juiste adres en e-mailadres en eventuele wijzigingen hiervan tijdig aan ons door te geven.

4. Levertijd
4.1 De verkoper die zijn/haar product aanbiedt op OlstenWijhe.nl bepaald zelf een haalbare levertijd. Dit zal in ieder geval een realistische enOlstenWijhe.nl zal zich voldoende inspannen om haar verplichtingen jegens de Consument binnen deze termijn na te komen.
4.2 Indien een goed of dienst niet binnen de in het vorige lid bedoelde leveringstermijn wordt geleverd, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch niet nadat OlstenWijhe.nl krachtens schriftelijke of elektronische ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen 14 dagen na te komen.

5. Betaling
5.1 U betaalt in één keer, direct bij het bestellen, en ontvangt bij of na de levering een afleverbon, welke verschilt per verkoper. Er is op www.olstenwijhe.nl 1 manier om te betalen met iDEAL. U kunt dan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank.

6. Webwinkel
6.1 Indien de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van OlstenWijhe.nl, treft OlstenWijhe.nl voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website.
6.2 Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden die op de website zelf verder worden toegelicht. Deze betaalmethode wordt aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.
6.3 Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt OlstenWijhe.nl bij de eerst volgende mogelijkheid langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
6.4 Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tussen het moment van bestelling en betaling.
6.5 Retourneren gaat via de verkoper van het product, en hier is www.olstenwijhe.nl niet aansprakelijk voor.

7. Wet Bescherming Persoonsgegevens
7.1 OlstenWijhe.nl zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door OlstenWijhe.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan.
7.2 De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan OlstenWijhe.nl te richten. OlstenWijhe.nl zal de Consument dan binnen vier (4) weken een overzicht verstrekken van de bij OlstenWijhe.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien de Consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan OlstenWijhe.nl te melden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 OlstenWijhe.nl zal haar verplichtingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.
8.2 De Consument erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de Consument aan OlstenWijhe.nl worden verstrekt. De Consument verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken, teneinde OlstenWijhe.nl in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. OlstenWijhe.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de Consument heeft nagelaten alle relevante informatie aan OlstenWijhe.nl te verstrekken.
8.3 OlstenWijhe.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleverde artikelen waar de Consument niet tevreden over is, omdat deze verantwoordelijkheid ligt bij de verkoper welke gebruik maakt van de dienst ‘webwinkel’ op www.OlstenWijhe.nl.

9. Klachten
9.1 Klachten of gegevens omtrent gebreken over goederen of diensten van OlstenWijhe.nl dienen uiterlijk binnen 2 maanden nadat de Consument daarmede bekend is, schriftelijk of elektronisch bij OlstenWijhe.nl te worden ingediend.
9.2 OlstenWijhe.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende goed of dienst een gebrek kleefde, indien de in het vorige lid bedoelde termijn wordt overschreden.
9.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is OlstenWijhe.nl verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. OlstenWijhe.nl zal de desbetreffende verkoper hiervan op de hoogte stellen zodat deze kan komen met een passende oplossing.

10. Overige bepalingen
10.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door OlstenWijhe.nl gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.